Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov
I. Základné ustanovenie

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je 2 v 1, s. r. o., IČO: 44 533 551 so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

2v1 s. r. o.
Masarykova 22,
080 01  Prešov
obchod@prechodove-listy.sk
+421 907 085 086

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel Sro, vo vložke číslo 24233/P.

Bankové spojenie: FIO Banka, a.s.

č.ú.: 2501364215/8330

IBAN: SK27 8330 0000 0025 0136 4215

Zodpovedný vedúci: Radoslav Stach

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily): Pondelok až Piatok od 9.00 do 18.00

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1
e-mail: pr@soi.sk

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:
 • Radoslav Stach +421 907 085 086, obchod@prechodove-listy.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
 • Ako Dotknutá osoba v zmysle ust. § 5, písm. n, Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov beriem na vedomie, že obchodná spoločnosť 2v1, s. r. o. , so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 46 693 092 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:  21054/P (ďalej len „Prevádzkovateľ) zozbiera, bude používať a uchovávať moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, moju emailovú adresu, moje telefónne číslo za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy na tovar predávaný Prevádzkovateľom. Beriem zároveň na vedomie, že zber a spracovanie mojich osobných údajov je nevyhnutný na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany. Bol som poučený o tom, že v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi mnou a Prevádzkovateľom, budú všetky moje osobné údaje nenávratne vymazané. V prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy, budú moje osobné údaje u Prevádzkovateľa archivované po dobu jedného roku, a po tejto dobe budú nenávratne vymazané. Podrobnejšie informácie o spôsobe spracovávania mojich osobných údajov mi budú poskytnuté priamo u Prevádzkovateľa pri uzatváraní Kúpnej zmluvy.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f)
  • Zákona,Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 • Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 • Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas. 


IV. Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: 
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy, 
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby.
 • Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb.

 
VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte: 

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  •  právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII.Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 • Home
 • Design Shoptetak.cz